Love avenger
نويسندگان

دیـــگر به هوای نــازت

هیــــچ مردی

سر به بیابان نــمی گذارد

ساده ای لیلی جان

ایــنجا مجنون ها

با یک کلیـــک

روزی هـزار بار عــــاشق می شوند

[ پنجشنبه 1393/05/09 ] [ 20:12 ] [ leila ]

در اِنتـــظارِ  هیچــکَس نیستَمــ

امآ هنـــوز وقتیــ نویزِ موبــ ــایلــ رو اسپیکِــــر

میــ اُفتَــد

دلــَمــ میلـــرزَد!!


[ سه شنبه 1391/08/16 ] [ 16:25 ] [ leila ]

کدام آدم و حوا؟!

ما حاصل یک جهش در ژن آفتاب پَرَستیم ...

اینگونه که به سرعت رنگ عوض میکنیم!!!

[ دوشنبه 1391/08/15 ] [ 22:2 ] [ leila ]
عاشقانه هایی که برایت مینویسم
مثل آن چای هایی هستند که خورده نمیشوند!
یخ میکنند و باید دور ریخت!
یقین دارم که نمیخوانی....
[ یکشنبه 1391/08/14 ] [ 17:16 ] [ leila ]

 ھﻤﯿﺸﻪ از ﻣﺎھﯽ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ بزرگها ﻣﯽ رﺳﯽ !
رﺳﻢ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ
رﺳﻢ آدمها  را ﻧﻤﯽ داﻧﻢ . .

[ یکشنبه 1391/08/14 ] [ 13:14 ] [ leila ]

غریبه به من نزدیک نشو!

من با مُرده ها میانه ی خوبی ندارم.

تو در خاطرات من "مرده" محسوب می شوی!

[ جمعه 1391/08/12 ] [ 22:43 ] [ leila ]

چقدر خوبه بدونی یکی یه جایی داره

یه آهنگی رو بیاد تــو گوش میـده

[ جمعه 1391/08/12 ] [ 14:25 ] [ leila ]

راحَت  بِگمْ  نِوشتِه هاْی  مَن  مُخاطَب نَدارِه،

 

مُخاطَب نوِشْته هایَم بِه سادِگی یْک لَبخَند

 

رَهایَم کردْ..


[ جمعه 1391/08/12 ] [ 13:58 ] [ leila ]

ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد

از دسـت دادن کسـیه که دوستـش داریم !

امـا ....

حقیقـت اینه

از دست دادن خــودمـون ،

و از یــاد بردن اینکه کـی هستیـم ! و چقدر ارزش داریم ....

گـاهی وقتــها خیلی دردناک تره ... !!!

[ جمعه 1391/08/12 ] [ 13:55 ] [ leila ]
برای دلم، گاهی مادری مهربان میشوم


دست نوازش بر سرش میکشم میگویم: «غصه نخور، میگذرد …»


برای دلم، گاهی پدر میشوم


خشمگین میگویم: «بس کن دیگر بزرگ شدی ….»


گاهی هم دوستی میشوم مهربان


دستش را میگیرم میبرمش به باغ رویا …


دلم ، از دست من خسته استــ.....

[ پنجشنبه 1391/08/11 ] [ 23:37 ] [ leila ]

ﮔﺎھﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﮑﮫﺎ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﮫﺎ رو ﭘﺎک ﮐﻨﯽ
و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ ﺑﺪی
ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ
ﮐﻪ ﭼﻘﺪر او ﺑﺮاﺗﻮن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻮده
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ
دﯾﮕﻪ او آدم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.....

[ چهارشنبه 1391/08/10 ] [ 13:13 ] [ leila ]

یه وﻗــــﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻟﺖ ﮔـﺮﻓﺘﻪ ؛
ﺑﻐﺾ داری ،
آروم ﻧـﯿﺴﺘﯽ !
دﻟﺖ ﺑـــﺮاش ﺗـﻨﮓ ﺷﺪه ...
ﺣـﻮﺻﻠﻪ ھـﯿـﭽـﮑﺴﻮ ﻧـﺪاری ....
ﺑﻪ ﯾــﺎد ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﯿﻔﺖ ﮐـﻪ اون ھــﻤﻪ ی ﺑﯽ ﻗـﺮاری ھــﺎی ﺗـﻮ رو
دﯾـــﺪ ؛
اﻣــﺎ ....
ﭼـﺸﻤـﺎﺷـﻮ ﺑﺴﺖ و رﻓــﺖ ... !!

[ چهارشنبه 1391/08/10 ] [ 12:21 ] [ leila ]

میـدونی بن بست زنـدگی کـجـاست ؟جــایــی کـهنـه حـــق خــواسـتن دارینـه تــوانــایـی فـــرامــوش کـــردن

[ سه شنبه 1391/08/09 ] [ 15:54 ] [ leila ]

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم ....
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم ...
برای اینکه نگذارم بیایند ....!!

[ سه شنبه 1391/08/09 ] [ 15:49 ] [ leila ]

 

" ב لــ ـــم "


یـکـ کـوچــ ـﮧ ے " بـ ــטּ بستـــــ " میـ ــפֿـواهـد


 

و یـکـ " باراטּ " نـــم نـــم


و یـ ـکـ " פֿــــבا "


کـﮧ کـمـ ـے باهـم راه بــ ـرویــــم


"همیـــטּ "

[ سه شنبه 1391/08/09 ] [ 15:41 ] [ leila ]

بـعـضـی هـا گـریـه نـمـی کـنـنـد !

 

امـا از چـشـم هـایـشـان مـعـلـوم اسـت

 

کــه اشــکـی به بــزرگــی یــک ســکـوت

 

گــوشــه ی چــشـمـشـان بـه کــمـیـن نـشـسـتـه . . .

[ یکشنبه 1391/08/07 ] [ 22:42 ] [ leila ]

تلخی این روزهایم را ببخشید…

دیگر قندی در دلم آب نمیشود…

[ یکشنبه 1391/08/07 ] [ 10:48 ] [ leila ]

میخوآهم برآیــت تَنهــــایی رآ مَعنــی کنم

! در سآحِل کنار دریــآ ایستاده ای , هوای سَرد, صدای مـُـوج

اِنتــــظار اِنتظار اِنتظـار....

بـــِه خودَت می آیی

یادت می آید نـَه کَســـی است که از پُشت بـَغلت کُند

نـَه دَستی که شانــــه هایت رآ بـگیرد

نـَه صِدآیــی که قشنــگ تـَر از صدآی دریــــآ بآشـد..!.

اِسـم ایـن تـَنـهــآیـی اَست

[ یکشنبه 1391/08/07 ] [ 10:13 ] [ leila ]

حمـاقـت کـه شاخ و دم نــدارد!

حمـاقـت یـعنـی مـن کـه

اینقــدر میــروم تـا تـو دلتنـگ ِ مـن شـوی !

خـبری از دل تنـگـی تـو نمـی شود!

برمیگردم چـون

دلـتنـگـت مــی شــوم!!!


blog_21546_g1zr4ecvygdb4aq7uf4kzf.jpg


[ یکشنبه 1391/08/07 ] [ 9:47 ] [ leila ]

نــَـه بــــه دیــروز هــآیی کـــه بودی می اندیشــَمــ

نـــَـه بـــه فـــــَــردآهــآیی کـــه شــآیـَـد بیــــآیی 

میخـــــــوآهــَـم امـــروز رآ زنــدگـــی کــُنــمــ 

خواســـتی بــآش.... 

خواســـتی نَبــآش....


aks-ehsasi-60-388x500.jpg


[ یکشنبه 1391/08/07 ] [ 9:43 ] [ leila ]

من میترسم از این آدما !

قصه جواب نمیده ,

مامان آرام بخش نداری ؟!

[ یکشنبه 1391/07/30 ] [ 23:34 ] [ leila ]
درد يعنــي عاشــقانه هــايي که مــينويــســي هــمه را به يــاد عشــقــشان

بينــدازد و تو همــچنــان بنــويــسي بــدون اينــکه عــشق کــسي باشــي يا

حــتي در يــاد کــســي...!!!

[ جمعه 1391/07/28 ] [ 22:37 ] [ leila ]

تمـــام غصــه هــایــی را کـــه بــرایـــت خـــوردم

بـــــالا اوردم!

طـــعـــم
بـــیهودگـــی مــیــداد...!!!

[ پنجشنبه 1391/07/27 ] [ 23:53 ] [ leila ]

سرخوشآنــــَ ـﮧ مَے خنـدمـ ، شوخے مے کنمــ و تــو نمیدانے

چقـدر سختـ آستــــــ

احساسـ خفگے کرد
טּ پشـــت ایـن نقابِــ لعنتــے!

[ سه شنبه 1391/07/25 ] [ 20:18 ] [ leila ]
مـن به همـون شکلــی کـه آدمـــارو به "تــــوان" میــرسونـــم ..

بـه همــون شکــل هــم میـبــَــرمشــون زیــــر "رادیــــــکـــال" ..

پــس جــَــوگیـــر نـشـــو ..... !!


از این به بعد کامنت ها همین جا پاسخ داده خواهد شد !

 لطفا خصوصی نذارین تا بشه جواب داد !

[ یکشنبه 1391/07/23 ] [ 22:1 ] [ leila ]

ﻋﺎدت ﻣﺎ آدم ھﺎﺳﺖ...

ﺳﯿﮕﺎر ھﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﺶ را داد...

زﯾﺮ ﭘﺎ ﻟﮫﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ....

http://www.underconsideration.com/wordit/wordit_archives/0508_hot_Pesky_Illustrator_2.jpg

[ چهارشنبه 1391/07/19 ] [ 13:28 ] [ leila ]


blog_21546_e2m3e98anjdvsqnbe8ttvg.jpg

گاهی دلت میخواد همه بغضهات از توی نگاهت خونده بشن...

میدونی که جسارت گفتن کلمه ها رو نداری...

اما یه نگاه گنگ تحویل میگیری یا جمله ای مثل: چیزی شده؟؟!!!

اونجاست که بغضت رو با لیوان سکوت سر میکشی و با لبخندی سرد

  میگی: نه،هیچی

[ شنبه 1391/07/15 ] [ 21:38 ] [ leila ]
دوس دارم چشمامو ببندمو ببینم همه چیز مثل اولش شده

[ جمعه 1391/07/14 ] [ 23:4 ] [ leila ]

باید به بعضیا گفت

اگــه هیچی بـه روت نمیارم

فـکــــر نکن نفهمم

ارزشش رو نــداری.....

blog_21546_4tsqc9q3ahm8t43fmhq535.jpg


[ چهارشنبه 1391/07/12 ] [ 0:19 ] [ leila ]

شعر و متن های عاشقانه و بسیار زیبا

میان ماندن و نماندن

فاصله تنها یک حرف ساده بود

از قول من

به باران بی امان بگو :

دل اگر دل باشد ،

آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد ...
[ سه شنبه 1391/07/11 ] [ 12:17 ] [ leila ]
درباره وبلاگ

امروز خسته تر از هر روزم...

کاش میشد گوشه ای نوشت:خدایا...

امشب خیلی خسته م فردا صبح بیدارم نکن...

من برای روشنایی است که مینویسم..

اگر همیشه و همه جا تاریک بود هرگز نمینوشتم!!!

حرف هایی هست برای گفتن که اگر گوشی نبود نمیگوییم

وحرف هایی هست برای نگفتن.حرفهایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی اورند!

وسرمایه ی ماورائی هرکس حرفهایی است که برای نگفتن دارد

حرفهایی که پاره های بودن ادمی اندو بیان نمیشوند مگر انکه مخاطب خویش را بیابند...!

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
دست نوشته های من
www.love-avenger.loxblog.com
(●̮̮̃•̃)
/█\


سلام دوست من خوش اومدي.....


♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣


اين روز ها آنقدر شكسته ام،

كه عصا به دست راه ميرود دلم...

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

منو به اسم دختــــــر انتـــقامجو لینک کنید و بهم خبر بدید منم شما رو بلینکم ♥♥♥


آرشيو مطالب
امکانات وب

آوازک

icon